Narratiivinen tutkimus ea1e93b0fb7b46ae96f2d0ec8ff0f9b9

Johanna Terävä

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Narratiivisuus, lähteitä: (Narrative research method references:)

Fraser, H. (2004). Doing narrative research. Analysing personal stories line by line. Qualitative Social Work 3(2), 179–201.

Heikkinen, H. L. T. (2018). Kerronnallinen tutkimus. In R. Valli (Toim), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 170-187). (5., uudistettu ja täydennetty painos). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Hänninen, V. (2018). Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä. Teoksessa R. Valli & J. Aaltola (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 168–184). (5., uudistettu painos ja täydennetty painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Phoenix, A; Brannen, J. & Squire, C. (2021). Researching Family Narratives. Los Angeles: SAGE.

Riessmann Kohler, K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage.

Spector-Mercel, G. (2010). Narrative research. Time for a paradigm. Narrative Inquiry 20(1), 204–224.

Squire, C; Davis, M.; Esin, C.; Anrews, M.; Harrison, B.; Hýden, L-C & Hýden, M. (2015). What is narrative research? London: Bloomsbury.

Tökkäri, V. (2018). Fenomenologisen, hermeneuttis-fenomenologisen ja narratiivisen kokemuksen tutkimisen käytäntöjä (s. 64–84). Teoksessa J. Toikkanen & I. Virtanen (toim.), Kokemuksen tutkimus VI. Kokemuksen käsite ja käyttö.

Youtube:

Andrews, M. 2012. What is narrative interviewing? (30min.) https://www.ncrm.ac.uk/resources/video/RMF2012/whatis.php?id=b6235e4

Graham R Gibbs. 2015. The analysis of narratives. https://www.youtube.com/watch?v=ZJbnPKJmrpY&t=100s