Laadullinen sisällönanalyysi e4223ea9f5854494ba67f81fd8d24321

Tuija Ukskoski

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Sisällönanalyysi, lähteitä (Content analysis, references:)

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Flick, U. (2018). The sage handbook of qualitative data collection. SAGE.

Graneheim, U. H., Lindgren B-M., & Lundan B. (2017). Methodological Challenges in Qualitative Content Analysis: A Discussion Paper. Nurse Education Today 56, 29–34.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.

Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3. painos). SAGE.

Seppänen, J. (2005). Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Vastapaino.

Silverman, D. 2020. Interpreting qualitative data. Sage.

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uudistettu painos). Tammi.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage.

Salo U-M. (2015). Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet. Teoksessa: S. Aaltonen & R. Högbacka (toim.), Umpikujasta oivallukseen: Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa (s. 166-190). Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 164. https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/96911138/salo_simsalabim_umpikujasta_oivallukseen_sivut_166_190.pdf

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & health sciences, 15(3), 398-405.

Youtube:

Content analysis. https://www.youtube.com/watch?v=iZZABFd8cSA

DrJoeMoore . Conducting a Content Analysis https://www.youtube.com/watch?v=tBbGCQnxqys