Etnografia 1b8354320d434b108ab651b3126473ae

Tuulikki Ukkonen-Mikkola

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Etnografia, lähteitä (ethnography, references:)

Atkinson, P. (toim.). (2001). Handbook of ethnography. London: Sage.

Gordon, T., Hynninen, P. Lahelma, E., Metso, T., Palmu, T. and Tolonen, T. (2006). Collective ethnography, joint experiences and individual pathways. Nordisk pedagogic 26, 3–15.

Hammersley, M. and Atkinson, P. (2007). Ethnography. Principles in practice. 3rd edition. Routlede: London.

Jones J. S. & Watt, S. (2010). Ethnography in social science practice. Milton Park: Routledge.

Koskinen-Koivisto. E. & Hämeenaho, P. (toim.). (2018). Moniulotteinen etnografia. Helsinki: Juvenes. 978-952-68509-3-1.pdf (jyu.fi)

Lappalainen, S., Hynninen, P., Kankkunen, T, Lahelma, E. & Tolonen, T. (toim.). (2007). Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Morean, B. (2006). Ethnography at work. New York: Berg.

O’Reilly, K. (2005). Ethnographic methods. London: Taylor & Francis Group.

Paloniemi, S. & Collin, K. (2010). Mitä ihmettä on kollektiivinen etnografia? Kokemuksia organisaatiotutkimuksesta. Teoksessa R. Valli (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II (s. 204–221). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. SAGE: London.

Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M. (toim.). (2007). Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Youtube:

Dr. Lorin M. Mayo https://www.youtube.com/watch?v=aOBh8haj4E0

What is Ethnography and how does it work? https://www.youtube.com/watch?v=_c1SUHTG6B8