Ohjelma LAADULLISTEN AINEISTOJEN ANALYYSI NUD*IST
Materiaali tutustuttaa opiskelijan laadullisten aineistojen analyysiin tietokoneavusteisesti. Kurssin tavoitteena on luoda katsaus tietokoneavusteisen ja perinteisen laadullisen tutkimuksen eroihin ja yhtymäkohtiin sekä esitellä tekstiaineistojen analyysiä käytännön tasolla...
Ohjelma ERIARVOISUUDEN TUTKIMINEN
Opintomateriaali sisältää tutkimusmetodologiaan liittyviä luentoja teemalla "eriarvoisuuden tutkiminen". Luennot on taltioitu Turussa 9. - 11.6.2005 2005 pidetystä sosiaalityön metodologisesta kesäkoulusta.
Ohjelma EVALUAATIOTUTKIMUS
Evaluaatioitutkimuksen luentosarja on nauhoitettu keväällä 2004. Luennoitsijoina toimivat Mikko Mäntysaari, Ilmari Rostila sekä Tuija Lindqvist.
Ohjelma MONIMUUTTUJAMENETELMÄT
Monimuuttujamenetelmien opintojakso on tarkoitettu kvantitatiiviseen sosiaalitutkimukseen suuntautuneelle opiskelijalle...
Ohjelma IKÄÄNTYMINEN, VANHUSPOLITIIKKA JA VANHUSTEN PALVELUT
Video- ja äänimateriaalipankki sisältää esityksiä aihealueen erityiskysymysistä, kuten hoidon ja hoivan ympäristöt, erilaiset palvelumuodot ja -menetelmät, teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset, ikääntyneiden seksuaalisuus ja vanhusten kohtaaminen romanikulttuurissa.