2013s luennot

ITKP102 syksyn 2013 luennot

luento01a

01:31:03
10.9.2013

luento02a

01:31:07
11.9.2013

luento03a

01:29:35
17.9.2013

luento04a

01:34:50
18.9.2013

luento05a

01:33:14
24.9.2013

luento06a

01:33:39
25.9.2013

luento07a

01:28:13
1.10.2013

luento08a

01:30:31
2.10.2013

luento09a

01:28:35
8.10.2013

luento10a

01:27:57
9.10.2013

luento11a

01:33:19
15.10.2013

luento12a

01:32:42
16.10.2013

luento13a

01:30:19
23.10.2013

luento14a

01:33:26
23.10.2013

luento15a

01:30:02
29.10.2013

luento16a

01:30:24
30.10.2013

luento17a

01:35:26
5.11.2013

luento18a

01:33:03
6.11.2013

luento19a

01:24:37
12.11.2013

luento20a

01:28:44
13.11.2013

luento21a

01:29:02
19.11.2013

luento22a

01:28:16
20.11.2013

luento23

01:39:07
26.11.2013

luentoM1

01:44:46
5.12.2013