Asiantuntijapuheenvuoro VTT, Dos. Tuomo Alasoini 4a80754ae7864d5aaae939b122c0c7ef

Innovatiivisuuden ja johtamisen ajankohtaiset haasteet suomalaisessa työelämässä

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

VTT, Dos. Tuomo Alasoini toimii Tekesin johtavana asiantuntijana ja Liideri -ohjelman vastuullisena johtajana. Hänellä on pitkä ura työelämän kehittämishankkeiden tutkijana, arvioijana ja asiantuntijana. Alasoini on julkaissut niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla lukuisia tutkimusartikkeleita, raportteja ja kirjoja työelämän kehittämistä koskevista kysymyksistä. Hän toimi vastuullisena johtajana muun muassa 1990-luvulla käynnistetyssä mittavassa TYKES- hankkeessa, jossa kehitettiin suomalaista työelämää monin eri tavoin. Uusin tutkimushanke kohdistuu suomalaisen työelämän innovatiivisuuteen, sen haasteisiin ja kehittämistarpeisiin.  Myös johtamisen kysymykset ovat keskeisiä  hänen monissa hankkeissaan. Näistä ajankohtaisin on Tekesin Liideri, johtamisen kehittämishanke. Alasoini toimii parhaillaan myös TEM:n Työelämä 2020 Tiedeverkoston johtajana.

 
Puheenvuorossaan Alasoini kuvaa aluksi työelämän innovatiivisuuden nykytilaa. Vaikka ruohonjuuritasolla tehdään monenlaista kehittämistä, ongelmaksi Alasoini näkee isojen läpimurtoinnovaatioiden niukkuuden. Liideri-hankkeen tiimoilta Alasoini kuvaa johtamisen tilaa ja kehittämistarvetta. Hän esittää, että suomalaiset ovat hyviä rationaalisessa johtamisessa, mutta ihmisten kykyjen ja moninaisuuden sekä innostuneisuuden johtamisessa on merkittäviä puutteita. Alasoini valottaa myös suomalaisen työelämän tavoitetta tulla Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä.  Hän näkee aivan erityisiä haasteita julkisella sektorilla, jossa työskentelee paljon korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Heidän voimavarojaan ei saada riittävästi käyttöön, jos muutosten johtaminen tehdään ylhäältä ohjatusti. Toimijuuden kokemusta Alasoini pitää erittäin tärkeänä ankkurina, joka estää sen, että työntekijät kokisivat itsensä ajopuuksi muutosten virrassa. Tärkeänä Alasoini pitää henkilöstön mukaan ottamista ja ammatillisista identiteeteistä kiinni pitämistä.